Zapoznaj się z naszym Regulaminem

Regulamin

Podstawa prawna: 

 1. Gabinet fizjoterapii i osteopatii OstMar (dalej Gabinet) znajdujący się w Piasecznie 05-500 ul. Berylowa 3 jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne i osteopatyczne. 
 2. Firma posiada wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów o Nr Z-242929-20210819 z dn. 19.08.2021.

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

Cele i zadania:

 1. Celem Gabinetu jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych i osteopatyznych przez wykwalifikowany personel.
 2.  Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu w Piasecznie 05-500 ul. Berylowa 3.

Zasady rezerwacji i odwoływania terapii:

 1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 531-653-036 lub za pośrednictwem portalu Booksy® na stronie https://www.ostmar.booksy.com 
 2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
 3. Istnieje możliwość zmiany terminu wizyty pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem portalu Booksy® nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.
 5. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem lub niestawienie się na wizytę w zarezerwowanym terminie, skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty. 
 6. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie.

Organizacja i przebieg wizyty:

 1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed umówionym terminem.
 2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
 3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad, badanie przedmiotowe oraz badanie fizjoterapeutyczne na podstawie wniosków płynących z badania zostanie określony cel i plan terapii.
 4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.
 5. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
 • Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej naruszając godność terapeuty 
 • gdy zastosowanie terapii będzie stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta
 • gdy w trakcie wykonywania zabiegu stwierdzi pogorszenie stanu Pacjenta
 1. Gabinet OstMar Fizjoterapia i Osteopatia prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych osobowych i zdrowotnych w niej zawartych.
 1. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek: Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego opiekuna prawnego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta lub innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.

Prawa i obowiązki Pacjenta:

 1. W czasie korzystania z usług, Pacjent ma prawo do: poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel, świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,, uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub konsekwencjach wynikających z niezastosowania się do zaleceń medycznych, pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,  wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 1. W trakcie korzystania z usług świadczonych w placówce OstMar, Pacjent ma obowiązek: poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii, poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej terapii, przestrzegania zasad higieny osobistej, okazania wyników badań dodatkowych wykonanych przed wizytą w Gabinecie. UWAGA! Jakiekolwiek pogorszenie stanu ogólnego Pacjenta powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń terapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec OstMar Fizjoterapia i Osteopatia Jan Marczyński z siedzibą w Piasecznie ul. Berylowa 3.

Przepisy porządkowe:

 1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.
 2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.
 3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową. 4.
 4. Stosowania się do zaleceń epidemiologicznych panujących na terenie kraju.

Postanowienia końcowe:

 1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem (co oświadczana piśmie) i przestrzegania jego zasad.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. OstMar Fizjoterapia i Osteopatia Jan Marczyński zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS.
 4. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych w gabinecie OstMar.
 5. Wszelkie skargi/wnioski Pacjent może składać na piśmie na adres korespondencyjny: OstMar Fizjoterapia i Osteopatia Jan Marczyński 05-500 Piaseczno ul. Berylowa 3 lub na adres e-mail: ostmar.gabinet@gmail.com. Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Obowiązek informacyjny -art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami!